Det har vært uttrykt bekymring ovenfor kommunen etter at det ble sett en sprekkdannelse og terrengendring i den bratte skråningen ned mot strandlinja til Sagfjorden, like nedenfor Heia på Sjøvegan. Området her følgelig består av friksjonsmasser. Fjordbotn er langgrunn med om lag 800 m mellom land og marbakke. 

Kommunen har vært i kontakt med Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) for å få gjort undersøkelser i forbindelse med bekymringen. 

Den 26.mai i år var det befaring på stedet med Salangen kommune, grunneier, Troms og Finnmark fylkeskommune og NVE. På befaringstidspunktet var området snøfritt uten nyetablert undervegetasjon i terrenget. 

Inntrykket fra befaring var beroligende

- Det var ingen faretegn å observere og der vi fulgte fylkesveg ned mot bru over Salangselva, verken i vegbanen eller det vi kunne se ned skråninga fra vegbanen. Det var heller ikke erosjon ved inn og utløp av stikkrenne gjennom vegen. Strekning langs elvebredden og strandkanten er erosjonssikret i form av strandpromenade etablert i forbindelse med en campingplass der. Det var ingen tegn til pågående erosjon i skråningsfot mot terrengsida og samme skråning som er kledd med modne bestander av lauvskog, viste ingen synlige tegn til sig i terrenget som i så fall kunne ført til at trærne stod ute av lodd, sier senioringeniør geologi ved skred- og vassdragsavdelingen i NVE region Nord, Tommy Johan Granheim. 

Etter befaringen ble det avklart at det ikke er behov for noen særskilte stabiliserende tiltak på stedet. Det vil i ettertid bli fotografert observasjoner av endringer, før det sendes en bekymringsmelding inn til NVE fra dette området. 

Les også: Leirgrunn under flere hus