Hopp til hovedmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Rydder opp i uklarhet

Teknisk sjef i Salangen kommune, Tore Ratkje (bildet) ønsker å få ryddet opp i eventuelle uklarheter i forbindelse med skifte av renovasjonsselskap i Salangen.


Ratkje har sett kommentarene som er kommet på Salangen-Nyheter etter at saken ble belyst. Ut i fra kommentarene vil han komme med noen ekstra opplysninger og presiseringer. - Aller først vil jeg gi sterkt uttrykk for at vi er meget godt fornøyd med den tjenesten som har vært levert av Perpetuum i den kontrakten som utløper 01.01.2010. Tjenesten er utviklet i kontraktsperioden og har fungert meget godt både for innbyggerne og oss i teknisk avdeling. All ære og honnør til Perpetuum for dette, sier Ratkje. 


Må lyse ut
Ratkje forteller videre at renovasjonskontrakten i Salangen kommune har en slik størrelse at den lyses ut på anbud i EØS området, såkalt internasjonalt anbud. - Dette er regulert i lov om offentlige anskaffelser etter et rigid regelverk som i detalj styrer hvordan en slik anbudskonkurranse skal gjennomføres. På grunn av kompleksiteten i internasjonale anbudskonkurranser har Salangen kommune engasjert Innkjøpsalliansen A/S til å bistå i gjennomføringen av anbudskonkurransen, sier Ratkje.  Som grunnlag for anbudskonkurransen er utarbeidet et konkurransegrunnlag med spesifikasjoner over hva som skal utføres, og det er dette grunnlaget som prises av anbyderne.


Ulike anbud
Ved anbudsfristens utløp var det innkommet 3 anbud til kommunen. Disse var kommet fra Retura HRS A/S, på kr. 2.198.752,00. Senja Avfall IHS på kr. 2.442.000,00, Perpetuum på kr. 2.802.765,40. Ratkje sier at det er relativt store prisforskjeller som i en kontraktsperiode på 3-4 år, og at dette vil utgjøre relativt store beløp. - Tildelingskriteriene er listet opp i konkurranse-grunnlaget hvor pris skal vektlegges ca 70 % og egnethet ca 30%. 


Dokumentert
Foretaket "Innkjøpsalliansen" skriver i sin anbefaling at "alle leverandørene har dokumentert alle kvalifikasjonskrav beskrevet i anbudsgrunnlaget, og de finner ingen grunn til reduksjon i score under punktet egnethet da alle leverandørene har en noenlunde likelydende beskrivelse av hvordan oppgaven beskrevet i konkurransegrunnlaget skal kunne løses. Ut fra dette vil pris være avgjørende for valg av leverandør, og saken ble lagt fram for formannskapet med innstilling om at laveste anbyder antas, og formannskapet sluttet seg enstemmig til innstillingen, forteller Ratkje. 


Strid med regelverket
Å velge andre løsninger i dette tilfelle ville helt klart være i strid med regelverket og gitt grunnlag for klage til KOFA (Klageorganet for offentlige anskaffelser), og de følger dette ville få for kommunen. Alle anbydere har klagefrist  (mandag 14.12.09), og kan fremme klage dersom de mener at tildelingen ikke er riktig eller fattet på feil grunnlag. Dersom det ikke foreligger slik klage vil det bli gjennomført kontraktsforhandlinger ihht formannskapets vedtak, forklarer Ratkje. 


Ikke optimal løsning
Ratkje forteller at han er klar over at å levere grovavfall fra husholdningene på mottaksanlegg på Tennevoll i Lavangen ikke er en optimal løsning sett i forhold til den tjenesten kommunen har i dag hos Perpetuum på Salangsverket. Han presiserer at dette gjelder husholdningsabonnenter . - Vi får se hvilke løsninger vi kan få på dette i samråd med leverandøren. Mottak/innsamling av næringsavfall er et "åpent marked", og inngår ikke i kontrakten om husholdningsrenovasjonen. Så langt vi kjenner til vil Perpetuum opprettholde dette tilbudet  både med containerdrift/innsamling og mottak på Salangsverket. Teknisk avdeling benytter denne tjenesten i dag for sitt næringsavfall, sier Ratkje.


Kontraktsforhandlinger
Nå gjenstår å se hvilke løsninger kommunen kan komme fram til i kontraktsforhandlinger, slik at tjenesten blir best mulig på alle områder innenfor det regelverket og de økonomiske rammene som foreligger. Ratkje forteller at husholdningsrenovasjonen et såkalt selvkostområde hvor regelverket sier at kostnadene med ordningen i sin helhet skal dekkes av abonnentene. - Jeg vil bemerke at alle tre anbyderne er seriøse selskaper som er godt kjent i markedet, og nok vil gjøre sitt ytterste for å tilfredsstille både Salangen kommune og innbyggerne, understreker Ratkje. Han håper at den utfyllende informasjonen om ordningen, vil være klargjørende slik at teknisk avdeling og de ansatte der kan "frikjennes" i den grad det er mulig. - Hvis noen lurer på noe i forbindelse med dette, kan de ta kontakt med meg personlig, avslutter Ratkje.

Til nyhetsarkivet
Tips en venn