Norge er forpliktet gjennom FNs barnekonvensjon til å beskytte barn og unge mot alle former for fysisk og psykisk vold, overgrep og generell omsorgssvikt. Barneverntjenesten skal sikre at barn og unge som lever under forhold som kan skade deres helse og utvikling, får nødvendig hjelp og omsorg til rett tid. Barneverntjenesten har dette ansvaret  på dagtid, kveldstid og i helgene. – Vi er veldig fornøyd med å få til dette, nå innfrir kravene og ikke minst at vi får et godt tilbud til en sårbar gruppe, forteller leder for barnevernstjenesten i Bardu, Elin Strand.


En bakvaktsordning
Det er Salangen som er vertskommune for dette interkommunale samarbeidet. Beredskapsordningen er organisert som en bakvaktsordning på telefon som vil være bemannet i tidsrommet kl 15:00 - 08:00 på hverdager, og hele døgnet i helger og høytider. Hovedoppgaven er å hjelpe barn og familier i akutt krise som ikke kan vente til neste virkedag. Vakttelefonen vil være bemannet av tilsatte i de kommunale barneverntjenestene som vil gi råd og veiledning på telefon, og som etter vurdering kan rykke ut for å bistå mer direkte i situasjonen dersom det vurderes som nødvendig.