Fylkesråd Kristina Hansen (A) er innforstått med at det er store utfordringer med vegnettet i Ibestad. Hun beroliger befolkningen i Ibestad med at de ikke er glemt. Til nettavisen uttaler hun at det jobbes aktivt med saken. 

- Det arbeides aktivt med problemstillingene som er på vegnettet i Ibestad. Dette arbeidet omfatter både framkommelighetsutfordringene ved Segelsteinen, skredutfordringer og vegstandarden generelt. Det gjenstår imidlertid en hel del arbeid både administrativt og politisk før vi kan konkretisere dette, sier Hansen. 

Videre påpeker fylkesråden følgende:

- Hva vi får til og hvor fort vi klarer å løse våre vegutfordringer er avhengig av hvilke rammebetingelser vi får fra staten. Jeg har stor tro på at fylkesvegene får en lysere framtid med en ny rødgrønn regjering etter valget, sier fylkesråden.

Dermed er ikke fylkesveiene i Ibestad glemt. Det kan bli penger fra fylkeskommunen til rassikring av skoleveiene, samt den helt nødvendige utbedringen av veinettet i Ibestad kommune. 

Fylkeskommunen har et ansvar

Beboer Karina Olsen hører hva fylkesråden uttaler seg om.

- Sikre skoleveier er fylkeskommunen sitt ansvar. I sitt brev til fylkeskommunen har Statsforvalteren dokumentert at fylkespolitikerne har forbrutt seg mot Grunnlovens §104, samt barnekonvensjonens artikkel 3 nr. 1, og artikkel 12, påpeker Karina Olsen, som i en årrekke har kjempet for sikre skoleveier for barna på Andørja.

- Med refsen fra Statsforvalteren, er det vårt håp at våre fylkespolitikere ser at noe må gjøres med alle de isblokkene som årlig i april/mai faller ned fra fjellet i Svinlia. Jeg glad for at fylkesråd Kristina Hansen (A) nå antyder at dette vil bli gjort, uavhengig av om det kommer mer penger fra staten eller ikke, sier Karina Olsen til nettavisen.

Les også: «Kong Harald vei-brev blir fulgt opp - Fylkeskommunen får refs av Statsforvalteren»

Liv kan gå tapt

Olsen er ikke interessert i å sitte på gjerdet og vente på at det skal skje en ulykke, før noe gjøres. 

- Vi kan ikke vente til at det går så langt at skolebarn sine liv i Ibestad må gå tapt før fylkespolitikerne gjør noe, påpeker Karina Olsen.

«Vårt ansvar begrenses»

Om brevet fra Statsforvalteren sier Fylkesråd Kristina Hansen (A) at det blir feil å hevde at «Fylkeskommunen bryter åpenlyst loven».

Fylkesråd Kristina Hansen (A) påpeker:

- Dette er ikke riktig, fylkeskommunen har et stort fokus på trafikksikkerhet og ikke minst trygge skoleveger. Bestemmelsen i barnekonvensjonen bli hensynstatt i vår planlegging, men vårt ansvar begrenses av de midlene vi har tilgjengelig, avslutter Hansen.

I brevet fra Statsforvalteren til Statens vegvesen og fylkeskommunen blir det påpekt: «Vi vil derfor appellere til Troms og Finnmark Fylkeskommune og Statens vegvesen om å komme frem til en løsning som gjør at barna i denne saken kan ferdes til skolen på en trygg og forsvarlig måte.»

En viktig oppgave for Statsforvalteren (tidligere Fylkesmannsembetet) er å være «en tverrsektoriell samordner og rettssikkerhetsinstans overfor innbyggerne». Det er vanlig forvaltnings-praksis i Norge at pålegg/anbefalinger fra Statsforvalteren blir fulgt opp av kommuner og fylkeskommuner.

Se brevet som er sendt fra Statsforvalteren i Troms og Finnmark under: 

brevstatsforvalter2021.jpg